Obchodní podmínky

od | 23. 3. 2021

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), platné od 1. 3. 2021, upravují vztahy při poskytování služeb placení obecních poplatků a poplatků za pronájem věcí Poskytovatelem uživatelům a jejich užití a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s Poskytovatelem.
 2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 3. Aktuální znění těchto VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce Poskytovatele
 4. Pro uzavření smlouvy podle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

 II. Definice základních pojmů

 1.  Smluvní strany jsou strany těchto VOP a smlouvy – účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje Poskytovatel a na druhé straně uživatel.
 2. Poskytovatelem je Obec Patokryje, IČ: 00266124, se sídlem Patokryje 35, 434 01 Most, která poskytuje služby Zákazníkovi za níže uvedených podmínek a za ceny uvedené v ceníku zveřejněné na webu Služby a poplatky | Obec Patokryje.
 3. Ceny mají platnost dle platnosti OZV. Vydáním nové OZV po tomto období si Poskytovatel vyhrazuje právo na změnu cen dle aktuálních podmínek.
 4. Odběratel je uživatel aplikace e-shopu, který s Poskytovatelem uzavře smlouvu odesláním objednávky webovým formulářem na https://poplatky. patokryje.cz/pokladna.
 5. E-shop, též „internetový obchod“, je webová aplikace nebo internetové stránky fungující na softwaru a hardware společnosti THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 26747359, DIČ: CZ26747359.

III. Obecná ustanovení

 1. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami SW nebo eshopu. Poskytovatel též neodpovídá za vady, způsobené chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Odběratelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:
  • vložením nesprávných údajů do e-shopu Odběratelem, chybným postupem Odběratele při vkládání informací nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných e-shopem;
  • zavirováním sítě, kde je e-shop umístěn počítačovými viry (spyware, malware, trojské koně aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;
  • jiným neodborným zásahem do e-shopu, do systémového programového vybavení a prostředí;
  • poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě;
  • v důsledku chyby, která má příčinu v povaze a vlastnostech SW, ve kterém je e-shop programován či umístěn;
  • v důsledku výpadku provozu serveru, na kterém je e-shop umístěn a provozován;
  • v důsledku změny nastavení služby třetí strany.
  • za vadu se nepovažují chybová hlášení, popř. jiné projevy e-shopu, které nemají vliv na rychlost či funkcionalitu e-shopu a nezpůsobují podstatné odchylky od jeho sjednaných vlastností.
  • poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk, k němuž došlo nemožností užít eshop ve sjednaném rozsahu.
  • V případě chyby, výpadku serveru nebo služeb Partnera nemá Odběratel nárok na úhradu újmy. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené používáním software, a to včetně případných chyb.
  • Odběratel postupuje v rozporu s těmito VOP a dobrými mravy.

 IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a uživatelem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.
 2. Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy (změny, update, apod.) VOP akceptuje v plném rozsahu.
 3. Odběratel má právo změny VOP písemně odmítnout, ale odmítnutím mu zaniká právo na další spolupráci či poskytování služeb.
 4. Pokud se některá ustanovení těchto VOP stanou neúčinná, ostatní ustanovení zůstávají účinná
Váš košík